แหล่งข้อมูลอ้างอิง

 • วุฒิ วุฒิธรรมเวช. คัมภีร์เภสัชรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : พิมพลักษณ์, 2547.
 • วุฒิ วุฒิธรรมเวช. สารานุกรมสมุนไพร. กรุงเทพฯ : โอเอส พรินท์ เฮ้าส์,2540.
 • วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม. พจนานุกรม สมุนไพรไทย. กรุงเทพฯ : ประชุมทองการพิมพ์, 2539.
 • เสงี่ยม พงษ์บุญรอด. ไม้เทศเมืองไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์พิทยาคาร, 2526.
 • สมสุข มัจฉาชีพ. พืชสมุนไพร ฉบับปรับปรุงใหม่. กรุงเทพฯ : บ.รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด, 2542.
 • อุทัย สินธุสาร. สมุนไพรร้านเจ้ากรมเป๋อ.กรุงเทพฯ : อาศรมศิลป์และศาสตร์, 2545
 • เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ,นิจศิริ เรืองรังษี, กัญจนา ดีวิเศษ. สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคกลาง. กรุงเทพฯ : บริษัทสามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ)จำกัด, 2549.
 • เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, ธวัชชัย มังคละคุปต์, วัชรีพร คงวิลาด, สุจิรัตน์ มาทองแดง, รัตติกาล วิเคียน. 2549. สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคอีสาน. บริษัทสามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ)จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
 • เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, ธวัชชัย มังคละคุปต์, วัชรีพร คงวิลาด, สุจิรัตน์ มาทองแดง, รัตติกาล วิเคียน. 2549. สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคเหนือ. บริษัทสามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ)จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
 • นิจศิริ เรืองรังษี, ธวัชชัย มังคละคุปต์. 2547. สมุนไพรไทย เล่ม 1. ฐานการพิมพ์ จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
 • กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม. ไม่ระบุปีที่พิมพ์และสำนักพิมพ์.
 • สมาคม ร.ร.แพทย์แผนโบราณ สำนักวัดพระเชตุพนฯ(วัดโพธิ์). ประมวลสรรพคุณยาไทย (ภาคหนึ่ง) ว่าด้วย พฤกษชาติ วัตถุธาตุ และสัตว์วัตถุนานาชนิด. ท่าเตียน พระนคร : อำพลพิทยา, 2507
 • สมาคม ร.ร.แพทย์แผนโบราณ สำนักวัดพระเชตุพนฯ(วัดโพธิ์). ประมวลสรรพคุณยาไทย (ภาคสอง) ว่าด้วย พฤกษชาติ วัตถุธาตุ และสัตว์วัตถุนานาชนิด. ท่าเตียน พระนคร : อำพลพิทยา, 2510
 • สมาคม ร.ร.แพทย์แผนโบราณ สำนักวัดพระเชตุพนฯ(วัดโพธิ์). ประมวลสรรพคุณยาไทย (ภาคสาม) ว่าด้วย พฤกษชาติ วัตถุธาตุ และสัตว์วัตถุนานาชนิด. ท่าเตียน พระนคร : อำพลพิทยา, 2512
 • เต็ม สมิตินันทน์. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย (ชื่อพฤกษศาสตร์-ชื่อพื้นเมือง). กรุงเทพฯ: หจก.ฟันนี่พับบลิชชิ่ง, 2523
 • วีระชัย ณ นคร. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4. โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์, 2544